๘. จัดแสดงผลงานดีเด่นลายสือไทยในงานนิทรรศการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี อย่างต่อเนื่อง