สมาชิกสมาคม มี ๒ ประเภท

๑.สมาชิกสามัญ ได้แก่
     ๑) บุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสนใจลายสือไทย
      ๒) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรเอกชน(มีฐานะนิติบุคคล)
๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคแก่สมาคม ซึ่ง คณะกรรมการ
ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
๕.ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด

ค่าบำรุงสมาคม

๑. สมาชิกสามัญ
     ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ ๑๐๐ บาท
     ค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
๒. สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดืมิต้องเสียค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น