ดำเนินการโครงการกิจกรรมของสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม

๑. โครงการประกวดกิจกรรมลายสือไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
- ประกวดคัดลายมือลายสือไทย
- ประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ
- ประกวดเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้

๒. โครงการประกวดกิจกรรมลายสือไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- ประกวดคัดลายมือลายสือไทย
- ประกวดเขียนลายสือไทย
- ประกวดเขียนเรียงความลายสือไทย
- ประกวดเขียนบทร้อยกรอง
- ประกวดวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความเป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย

๓. โครงการรณรงค์การใช้ภาษาพ่อขุน
- เขียนชื่อสถานที่ราชการ ชื่อหน่วยงาน ร้านค้า ชื่อถนน หมู่บ้านเป็นอักษรลายสือไทย
- จัดทำรูปเล่ม แจกจ่ายสถานที่ที่ต้องการ
- มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่และผู้ที่ให้ความร่วมมือตามโครงการ

๔. โครงการอบรมหลักสูตรการอ่านการเขียนลายสือไทย ตามศิลาจารึกหลักที่ ๑
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- อบรมให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ โรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- อบรมให้คณะครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- อบรมให้คณะครูและผู้สนใจ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

๕. โครงการสืบสานลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- หนังสือสืบสานลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
- จัดพิมพ์หนังสือแบบฝึกเขียนลายสือไทยขั้นพื้นฐาน มรดกความทรงจำแห่งโลก

๖. โครงการอนุรักษ์ลายสือไทย
- จัดพิมพ์หนังสือแบบฝึกทักษะหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓