๑. จัดนิทรรศการจังหวัดที่ให้บริการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อรับรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ
ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุโขทัย

๒. จัดนิทรรศการจังหวัดที่ให้บริการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อรับรางวัลจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ
ณ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการนิทรรศการจังหวัดที่ให้บริการด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของ จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสรับรางวัลชนะเลิศ
จังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

๔. จัดนิทรรศการผลงานรางวัลเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” หลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ บริเวณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร

๕. จัดแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นลายสือไทยระดับเขต หัวข้อ “ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยเมืองน่าอยู่ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มรดกทางวัฒนธรรม ความทรงจำแห่งโลก”

ณ โรงแรมพาลาโลมา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด
ในระดับภาคเหนือ

๖. จัดแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นลายสือไทยระดับภาคหัวข้อ “
ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยเมืองน่าอยู่ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มรดกทางวัฒนธรรม ความทรงจำแห่งโลก”

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด
ในระดับประเทศ

๗. จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานผลงานลายสือไทย
ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
งาน “นวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ โครงการตามรอยลายสือไทย สุโขทัย
เมืองน่าอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมความทรงจำแห่งโลก

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

๗. จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานผลงานลายสือไทย
ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
งาน “นวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ โครงการตามรอยลายสือไทย สุโขทัย
เมืองน่าอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมความทรงจำแห่งโลก

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

๘. จัดแสดงผลงานดีเด่นลายสือไทยในงานนิทรรศการมหกรรมการ
ศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี อย่างต่อเนื่อง

๙. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและมหาวิทยาลัย
สวนสุนันทาให้นำเสนอผลงานลายสือไทยเนื่องในวันครูโลก ซึ่งเป็น ๑
ใน ๙ สถาบันทั่วประเทศ

ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี