สมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย มีการสร้างและขยายกลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมไป ยังกลุ่มบุคคล
หน่วยงาน องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสู่กลุ่มบุคคล
หลายกลุ่มหลายอาชีพ ผลงานของสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย เป็นการฟื้นฟู สืบสาน และร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางด้านภาษาเขียนของไทยที่เกือบจะสูญหาย ถ้าไม่มีการรื้อฟื้นขึ้นมา โดยเฉพาะศิลาจารึกหลักที่ ๑
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จารึกเป็นอักษรลายสือไทยได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก
ความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย ได้เริ่มจดทะเบียนสมาคม
และเริ่มดำเนินการถ่ายทอดความรู้สู่สถานศึกษาและสู่สาธารณชนตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ทางสมาคมตระหนักถึง
ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูสืบสานและอนุรักษ์ ซึ่งน้อยคนนักที่จะสามารถอ่านเขียนได้ จากการดำเนินการ
ของสมาคมเป็นผลให้มีผู้สามารถอ่านเขียนเรียนรู้ลายสือไทยได้เป็นอย่างดี

            สมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และโรงเรียนเทศบาล วัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ได้รับรางวัลต่างๆ

รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

๑.รางวัลเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” หลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
๒. รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม โครงการตามรอยลายสือไทย สุโขทัยเมืองน่าอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดก
ทางวัฒนธรรมความทรงจำแห่งโลก ของกระทรวงมหาดไทย ใน “นวัตกรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
๓. รางวัลบุษบกทองแดงระดับจังหวัด ของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ รับรางวัล ณ สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
๔. รางวัลบุษบกเงินระดับประเทศ ของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับรางวัล
ณ สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร