ชื่อสมาคม: สมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ใบอนุญาต:  ต.๓๗๙/๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๑
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล: ๒/๒๕๔๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๑
เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูป:

วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑.ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยมรดกวัฒนธรรมทางภาษาไทยในสมัยสุโขทัย
๒.เป็นศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่มวลหมู่สมาชิก องค์กรของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
๓.จัดกิจกรรมทั้งด้านภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
๔.ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ
๕.ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด