นายกสมาคม : นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี
โทรศัพท์:  ๐๘๑-๗๒๗๐๘๙๙

จำนวนคณะกรรมการ ๒๕ คน แต่งตั้ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑. นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี                   นายกสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย
๒. รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี                        อุปนายก คนที่ ๑
๓. นางทองเจือ สืบชมภู                         อุปนายก คนที่ ๒
๔. นายสมชาย เดือนเพ็ญ                       อุปนายก คนที่ ๓
๕. นายปรีชา แก้วกอ                              เหรัญญิก
๖. นางสาวปรารถนา เครื่องบิน                ผู้ช่วยเหรัญญิก
๗. นางอัมพวัน สายใหม                         ผู้ช่วยเหรัญญิก
๘. นางสุรารีวรรณ มั่นยวน                      ผู้ช่วยเหรัญญิก
๙. นางสุมาลิน วงศมณี                          นายทะเบียน
๑๐. นายอุดมศักดิ์ พรมมิ                         ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๑. นางวะวีวรรณ อินทรประพันธ์             ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๒. นางสาวณฐิยา กลิ่นโกศล                 ผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๓. นางสมจิต คงพูล                             ประชาสัมพันธ์
๑๔. นางรัชนี หาญพัฒนนิยม                   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๕. นางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ                 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๖ นางเรณู ภุมรา                                  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๗. นางวรรณดี ศิลปศร                         ปฏิคม
๑๘. นางนันทิยา ทองท้วม                      ผู้ช่วยปฏิคม
๑๙. นางเรณู ภุมรา                                ผู้ช่วยปฏิคม
๒๐. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์          ผู้ช่วยปฏิคม
๒๑. นางทุเรียน พรมมิ                            เลขานุการ
๒๒. นางอุษณีย์ เณรศาสตร์                    ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวอิสริยา พรมมิ                      ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางดารารัตน์ ขาวทุ่ง                      ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสาวศุทธินี พุ่มชา                      ผู้ช่วยเลขานุการ